هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد بازآفرینی خانه های تاریخی می باشد

اجرای طرح بازآفرینی شهری، فرصت خوبی را به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی فراهم کرده و می‌توان با اجرای آن، مشکلات و کمبودها را در این بافت های تاریخی رفع کرد و پویایی، تحرک، آرامش و آسایش را به این باز گرداند.

هدف اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در اجرای طرح بازآفرینی شهری حفاظت و صیانت از افرادی است که در سکونت گاههای نامناسب و ناکارآمد با بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و در مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی با خطر روبرو هستند. اما در این مناطق خانه هایی نیز وجود دارد که از دیدشهرداری،شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و میراث فرهنگی با ارزش هستند.

ازآنجاییکـه محـلات قدیمـی نشـانه هویـت فرهنگـی و تاریخـی شـهرها محسـوب میشـوند و تخریـب و نابـودی آنهـا تیشــه بــر ریشــه هویــت ســاکنان اســت، ضــرورت رســیدگی بــه ایــن بافتهــا و ســاماندهی و احیــاء آنهــا احســاس میشــود. شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد دارای محله هــای تاریخــی، فاخــر و ارزشــمندی اســت کــه نیــاز بــه احیــاء و باززنــده ســازی دارد.

ارتباط مستقیم با شهردار

آب و هوا
شهمیرزاد
۲۷ خرداد ۱۴۰۰, ۴:۳۷ ق.ظ
 

صاف
27°C
اطلاعات بیشتر...
 
ورود به سايت
آمار سایت
  • 107
  • 388
  • 2,685,550