آگهی مزایده فروش ۲ باب تجاری در بازار روز شهرداری شهمیرزاد

آگهی مزایده  فروش ۲باب تجاری دربازار روز

شهرداری شهمیرزاد به استناد مجوز شماره ۷۷/۲/۷۱۰-۱۳/۷/۹۹شورای محترم اسلامی شهر شهمیرزاد در نظر دارد نسبت به فروش ۲باب تجاری در بازار روز سمت آخر کانال (m,n)واقع در عرصه پلاک۹۳/۳۴۱۹در بخش ۴شهمیرزاد ،اقدام نماید شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریزی سپرده بحساب سیبا شماره ۳۱۰۰۰۰۳۲۰۴۰۰۹ در پاکت در بسته و لاک و مهر شده حداکثر تا تاریخ ۹۹/۸/۳به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایید

شرایط

۱-قیمت پایه کارشناسی برابر جدول ذیل می باشد.

۲-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳-کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمنا” هزینه  نقل انتقال سند مالکیت در دفترخانه واستعلام دارایی به عهده ­خریدار می باشد.

۴-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی ، مخدوش  یا مشروط و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۵-برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت نقدی بهای کل تجاری اقدام نماید  در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۷-جهت پرداخت سپرده شرکت در مزایده حتما” می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد شهرداری اخذ گردد.

۸-برنده مزایده حق واگذاری به غیرتا زمان انتقال سند را ندارد و تحویل تجاری پس از تسویه حساب کامل بوده وعدم پرداخت موجب تعلق خسارت می گردد.

۹- انتقال سند تفکیکی توسط شهرداری به مدت ۱۰ماه به برنده مزایده (خریدار )ومساحت قطعی واحد تجاری پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد واملاک صورت می گیردوبهای اعیانی نیم بالکن۲/۱کارشناسی تجاری محاسبه می گردد .                                                                                                       

ردیف

پلاک ثبتی

قیمت هر متر مربع تجاری پایه کارشناسی (اعیان)

مساحت به مترمربع

قیمت پایه کارشناسی به ریال

سپرده شرکت در مزایده به ریال

۱

۳۴۱۹/۹۳

۹۴/۰۰۰/۰۰۰

۷۸+۲۹(نیم بالکن)

۸/۶۹۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۳۴/۷۵۰/۰۰۰

۲

۳۴۱۹/۹۳

۹۲/۰۰۰/۰۰۰

۷۵+۲۸(نیم بالکن)

۸/۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۹/۴۰۰/۰۰۰

                 محمد صالح لقمانیان

شهردار شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد

 

 

ارتباط مستقیم با شهردار

آب و هوا
شهمیرزاد
۱۳ آذر ۱۳۹۹, ۷:۴۴ ق.ظ
 

باران
9°C
اطلاعات بیشتر...
 
ورود به سايت
آمار سایت
  • 167
  • 913
  • 2,542,242